Terms and conditions

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Studio van der Poort: Studio van der Poort gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer: 24469059.
De interieurarchitect: Studio van der Poort die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Studio van der Poort als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Studio van der Poort met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Studio van der Poort.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten van Studio van der Poort, leveringen van zaken door Studio van der Poort en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Studio van der Poort, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Studio van der Poort zijn aanvaard.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

 1. De door Studio van der Poort opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen.
 2. Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Studio van der Poort schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
 3. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Studio van der Poort zijn bevestigd.
 4. De door Studio van der Poort opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

Studio van der Poort verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwensman van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Studio van der Poort op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden

 1. De honorering van Studio van der Poort kan als volgt worden overeengekomen:
 2. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt door derden);
 3. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
 4. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
 5. Naast de in lid 1 bedoelde honorering komen ook de reis- en verblijfskosten (OV 100% of brandstof € 0,19 excl. 21% btw per kilometer), parkeerkosten, telefoonkosten ( per ontwerpproces € 70,00 excl. 21% btw), printkosten,  kosten voor het inhuren van externe deskundige, kosten voor benodigde (ontwerp) materialen, leges voor aanvraag vergunningen/toetsing welstandscommissie, constructieberekeningen door constructeur en andere onvoorziene kosten voor vergoeding van de opdrachtgever, mist anders vermeldt in de offerte.

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht

 1. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullend werkzaamheden (meerwerk) die Studio van der Poort verricht tengevolge van:
 2. gewijzigde (overheids-)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
 3. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. 
Studio van der Poort informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten

 1. Declaraties van Studio van der Poort dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan op RABOBANK rekening NL28 RABO 0157 4617 85 t.a.v. Sander van der Poort
 2. Studio van der Poort heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalingsverplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand.
 4. Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Studio van der Poort daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
 6. Alle vorderingen van Studio van der Poort worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

 1. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Studio van der Poort, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Studio van der Poort wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Studio van der Poort gerechtigd te vorderen:
a. 100% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
b. De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Studio van der Poort ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
 2. Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht

 1. De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Studio van der Poort de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.
 2. Studio van der Poort is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.
 3. Door ondertekening van de overeenkomst geeft de opdrachtgever aan, tenminste 3 uur per week vrij te houden t.b.v. het ontwerpproces. Indien het proces meer tijd vraagt, dan zal de opdrachtgever de tijd die Studio van der Poort nodig acht, moeten vrij te maken.
 4. Mocht de opdrachtgever niet (kunnen) voldoen aan de gestelde eis zoals beschreven in Artikel 9, lid 3 dan zal Artikel 9, lid 5 in werking worden gesteld.
 5. Mocht de vervulling van de opdracht worden vertraagd of onderbroken door toedoen van de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever verplicht de arbeidskosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Studio van der Poort te vergoeden. Studio van der Poort hanteert hiervoor een tarief van € 60,00 excl. 21% btw per dag, tussen het moment van geplande oplevering en daadwerkelijke oplevering.

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp

 1. Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Studio van der Poort en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.
a. Mocht Studio van der Poort ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
 2. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Studio van der Poort en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Studio van der Poort bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
 2. Studio van der Poort heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Studio van der Poort, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio van der Poort.
 4. Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
a. Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever Studio van der Poort een vergoeding verschuldigd, Studio van der Poort behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitie doeleinde.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Studio van der Poort voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. Studio van der Poort is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 3. Studio van der Poort is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 4. De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
 5. Indien het ontwerp van Studio van der Poort niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Studio van der Poort, dan is Studio van der Poort slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Studio van der Poort.
 6. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Studio van der Poort, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Studio van der Poort met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
 7. In geval van aansprakelijkheid van Studio van der Poort, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.
 8. Studio van der Poort sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Studio van der Poort de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
 9. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Studio van der Poort kenbaar is gemaakt.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert,en die niet aan Studio van der Poort kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Studio van der Poort overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Studio van der Poort geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
 2. In geval van overmacht heeft Studio van der Poort het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 3. Indien Studio van der Poort bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Studio van der Poort gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 – Ontbinding

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Studio van der Poort omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Studio van der Poort gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomst tussen Studio van der Poort en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Studio van der Poort en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio van der Poort is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Studio van der Poort.

Artikel 16 – Levering van goederen

 1. De levering van goederen van externe partijen wordt georganiseerd door Studio van der Poort. Studio van der Poort koopt de goederen in en de opdrachtgever ontvangt een (aanbetalings)factuur voor deze goederen voorafgaand aan de bestelling. Nadat deze factuur is voldaan, worden de goederen in bestelling genomen.
 2. Leveringsvoorwaarden voor goederen verschillen per leverancier. Studio van der Poort neemt de leveringsvoorwaarden over van de desbetreffende leverancier, dit kan van bestelling tot bestelling verschillen, afhankelijk van de leverancier.
 3. Studio van der Poort is niet verantwoordelijk voor vertragingen, veroorzaakt door externe partijen en/of omstandigheden.
 4. Studio van der Poort is niet verantwoordelijk bij schade aan goederen of eigendom van de opdrachtgever, veroorzaakt door externe partijen en/of omstandigheden.
 5. Studio van der Poort is niet verantwoordelijk voor verkeerd geleverde goederen (denk hierbij aan verkeerd model, verkeerde kleur of stof, etc.) door externe partijen en leveranciers.
 6. De garantietermijn van goederen verschilt per leverancier. Studio van der Poort neemt de gestelde garantietermijn over van de desbetreffende leverancier.
 7. Eventuele transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, dit wordt altijd in de factuur vermeld.
 8. Eventuele door de opdrachtgever gemaakte kosten kunnen niet op Studio van der Poort verhaald worden, als een van bovenstaande zaken plaatsgevonden heeft.

Artikel 17 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 01 januari 2012 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.